You must have Javascript enabled to use this form.

Nieuws

25 jan 2018
Nieuws
Oproep tot bijdrages voor het juninummer van Over.Werk
22 dec 2017
Nieuws
Het decembernummer van Over.Werk staat in het teken van de toekomst van de arbeidsmarkt, met onderzoeksbijdragen over transities op de arbeidsmarkt, opiniebijdragen, visieteksten over de gevolgen van digitalisering en robotisering en cases met concrete innovaties.
26 jan 2018
Cijferfocus
Ongeveer 825 000 van de 2,2 miljoen arbeidsplaatsen die door Vlaamse werknemers worden ingevuld zijn terug te vinden bij werkgevers die meer dan duizend werknemers tewerkstellen. Binnen deze dimensieklasse is dat een toename van netto 49 600 arbeidsplaatsen in vergelijking met 2012, een stijging van 6,4%.
21 dec 2017
Cijferfocus
Van de dertien Vlaamse centrumsteden kent Leuven de hoogste werkzaamheidsgraad voor 55-plussers. Binnen de leeftijdscategorie 55- tot 64-jarigen is er 58,9% aan het werk.
14 dec 2017
Cijferfocus
In het derde kwartaal van 2017 stonden bij de Vlaamse ondernemingen 90 650 loontrekkende jobs in loondienst vacant. Het gaat daarbij om betaalde arbeidsplaatsen die hetzij nieuw werden gecreëerd, hetzij onbezet zijn of die binnenkort vrijkomen, en waarvoor kandidaten van buiten de onderneming gezocht worden.
08 dec 2017
Cijferfocus
Het aandeel NEET-jongeren (‘Not in Education, Employment, or Training’) steeg in het Vlaams Gewest tijdens de eerste jaren van de economische crisis van 6,3% in 2008 naar 10,5% in 2013. Sinds 2014 daalde deze indicator jaar na jaar.
17 nov 2017
Cijferfocus
Met een kloof van 1,13 in 2016 was de werkzaamheidsgraad van mannen (76,3%) nog steeds 13% hoger dan die van vrouwen (67,7%). Indien we de werkzaamheidsgraad uitdrukken in voltijds equivalente jobs (VTE), dan komt de genderkloof met 1,39 heel wat hoger te liggen.
07 nov 2017
Nieuws
In het derde kwartaal van 2017 werden er ten opzichte van vorig jaar 8,3 procent minder faillissementen geregistreerd in Vlaanderen (van 995 naar 912). Die daling kent wel een zekere variatie over de verschillende sectoren heen.
19 okt 2017
Nieuws
In 2016 was minder dan een op de drie (31,4%) jongeren actief op de Vlaamse arbeidsmarkt. In het Waals (25,2%) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (23,4%) gaat het zelfs om (minder dan) een op de vier actieve jongeren.
16 okt 2017
Nieuws
Er staat een nieuwe versie van de sectorprojectietool online. Met deze interactieve toepassing kunnen de resultaten van het ‘projectiemodel sectoren’ geraadpleegd worden.

Pagina's

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine