Publicaties

26 apr 2017
Vansteenkiste Sarah
Werk.Focus
In deze Werk.Focus lichten we de realisaties van het wetenschappelijke luik van het project App-titude kort toe en staan we stil bij het eindproduct: een online tool voor jongeren.
13 apr 2017
Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus
In dit eerste kwartaalbericht van 2017 nemen we poolshoogte van de huidige evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de recente trends geven we in een aantal tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.
21 apr 2017
Vansteenkiste Sarah, Theunissen Gert, Sels Luc
Werk.Focus
In deze Werk.Focus, gebaseerd op het rapport Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050, staan we stil bij de verdere ontwikkeling van de Vlaamse activiteitsgraad.
06 apr 2017
Vanderbiesen Wouter
Methodologie
In dit rapport wordt een gedetailleerde schets gegeven van het integratieproces en de gehanteerde methodologie voor de raming van de bevolking naar socio-economische positie 2015, in het kader van de Vlaamse Arbeidsrekening.
20 mrt 2017
Vansteenkiste Sarah, Vanderbiesen Wouter, Sels Luc
Werk.Focus
In deze Werk.Focus, gebaseerd op het rapport ‘Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050’, staan we stil bij de verdere ontwikkeling van het kwalificatieniveau van de jobs. Hoe evolueert het aandeel werkenden in laag-, midden- en hooggekwalificeerde jobs richting 2050 indien we op een gedegen manier rekening houden met de evoluties van de voorbije decennia? Gaan we richting 60% hooggekwalificeerde jobs en 30% middengekwalificeerde jobs in 2050?
10 mrt 2017
Vanderbiesen Wouter, Goutsmet Daan, Vansteenkiste Sarah, van der Valk J., Bierings H., Schmitt J.
Werk.Focus
Ruim dertigduizend grenspendelaars wonen in België en werken in de Nederlandse grensregio. Omgekeerd gaat het om ongeveer negenduizend werknemers uit Nederland die in de Vlaamse grensregio aan de slag zijn. In deze Werk.Focus brengen we de Vlaams-Nederlandse grenspendel in kaart. 
10 mrt 2017
Vanderbiesen Wouter, Goutsmet Daan, Bierings H., Schmitt J., van der Valk J.
Werk.Rapport
Dit rapport, een co-publicatie tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Steunpunt Werk, brengt aan de hand van een aantal kernindicatoren de structuur van de arbeidsmarkt in de Nederlands-Vlaamse grensregio in kaart. 
06 mrt 2017
Sels Luc, Vansteenkiste Sarah, Scholiers Bart
Werk.Focus
Vlaanderen kende de afgelopen decennia een stevige stijging in het onderwijsniveau van haar bevolking op arbeidsleeftijd: het aandeel laaggeschoolden daalde scherp, terwijl de aandelen midden- en vooral hooggeschoolden fors toenamen. In deze Werk.Focus projecteren we de mogelijke toekomstige evolutie van de verdeling over onderwijsniveaus, op basis van deze historische trends. We blikken in deze toekomstverkenning vooruit tot 2050.
06 mrt 2017
Sels Luc, Vansteenkiste Sarah, Knipprath H.
Werk.Rapport
In het kader van de 'Visie 2050'-strategie van de Vlaamse Regering kregen het Steunpunt Werk en HIVA de opdracht toekomstverkenningen uit te werken over de arbeidsmarkt in 2050. Hoe zou de arbeidsmarkt functioneren in 2050? Hoe moeten we onze systemen van (voortgezette) opleiding en vorming bijsturen om die verre toekomst goed gewapend tegemoet te gaan? In dit Werk.Rapport beschrijven we belangrijke evoluties op de arbeidsmarkt op weg naar 2050 en leggen we mogelijke gevolgen, kansen en risico’s bloot.
09 feb 2017
Goutsmet Daan, Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus
In deze Werk.Focus wordt de arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst op de Vlaamse arbeidsmarkt en in de Vlaamse centrumsteden in kaart gebracht.
08 feb 2017
Vanderbiesen Wouter, Goutsmet Daan
Methodologie
In dit methodologisch rapport beschrijven we de gehanteerde begrippen en definities, het integratieproces en de methodologie voor de verdere verdeling van de bevolking per socio-economische positie naar nationaliteit en herkomst voor de jaren 2013 en 2014.
31 jan 2017
Vansteenkiste Sarah
Werk.Focus
De kans dat een jonge schoolverlater werk vindt, neemt toe naarmate er meer gewerkt wordt binnen het gezin. Belangrijk is echter de vaststelling dat een deel van de Vlaamse jongeren in een gezin opgroeit waar helemaal niet gewerkt wordt.
01 jan 2017
Vanderbiesen Wouter
Methodologie
Dit document geeft u een beknopte toelichting bij de belangrijkste componenten en variabelen uit de Vlaamse Arbeidsrekening.
23 dec 2016
De Wachter M., De Sloover M., Delhez P., Nautet M., Saks Y.
Over.Werk
23 dec 2016
Bollens J., Cockx Bart
Over.Werk
23 dec 2016
Cörvers F., van Landeghem B.
Over.Werk
23 dec 2016
Stuer D., De Vos Ans
Over.Werk
23 dec 2016
De Rick K., Mazrekaj Deni, De Witte Kristof
Over.Werk

Pagina's

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow