Ga verder naar de inhoud

Jobs en vacatures

In deze rubriek bundelen we alle thema’s gerelateerd aan de vraag naar arbeid in onze arbeidsmarkt. De verschillende elementen leren ons onder andere welke profielen gevraagd worden, welke sectoren veel jobs verschaffen en hoe onze arbeidsmarkt zich verhoudt ten opzichte van andere landen binnen de EU, bijvoorbeeld betreffende de vraag naar flexibele arbeidsvormen. Door zicht te krijgen op de arbeidsvraag wordt automatisch ook duidelijk waar potentieel krapte en mismatch op de loer ligt.

Om de arbeidsvraag in kaart te brengen, kunnen we onderstaand theoretisch schema hanteren die de verschillende arbeidsvraag-gerelateerde thema’s bundelt die het Steunpunt Werk monitort. We vertrekken daarbij van de vestigingen. Het is immers op het niveau van de lokale vestiging van een werkgever dat de vraag naar arbeidskrachten ontstaat. De bestaande jobs kunnen dan als de vervulde vraag gezien worden, terwijl de vacatures de nog niet vervulde vraag uitdrukken. Over de jobs hebben we vervolgens de info met betrekking tot de jobkenmerken en de indelingen naar beroepen of sectoren in aparte themapagina’s geplaatst.

De analyses rond vestigingen en jobs hebben we samengenomen omdat ze van dezelfde bron vertrekken. Bij de gedecentraliseerde statistieken van de RSZ wordt aan de werkgever gevraagd om te rapporteren over de tewerkstelling tot op het niveau van de lokale vestigingseenheid, waarna er geteld wordt hoeveel jobs er binnen die vestigingen zijn. Zo hebben we zowel gedetailleerde statistieken over het aantal vestigingen als over het aantal jobs binnen die vestigingen.

Op de pagina van de jobkenmerken graven we vervolgens dieper in de jobstatistieken. We kunnen deze enerzijds in Europees en anderzijds in lokaal perspectief plaatsen. Op basis van enquêtegegevens kunnen we nagaan welke arbeidsregimes, flexibele arbeidsvormen, contracttypes en jobkwalificatieniveaus typerend zijn voor Vlaanderen vergeleken met de andere EU-landen. Binnen de Vlaamse Arbeidsrekening krijgen we dan weer tot op het niveau van de gemeenten info over het aantal jobs per sector, arbeidsregime, geslacht en leeftijd.

Via de beroepenmonitor volgen we op het niveau van het Vlaams Gewest of België de evolutie van het aantal werkenden in de verschillende beroepen op. Aan de hand van een internationale beroepenclassificatie kunnen de beroepen op verschillende niveaus ingedeeld worden, gaande van drie jobkwalificatieniveaus – laaggekwalificeerde, middengekwalificeerde en hooggekwalificeerde jobs – tot meer dan 110 beroepsklassen in het laagste detailniveau.

Daarnaast kunnen we de tewerkstelling opsplitsen naar verschillende sectoren. Daarvoor hanteren we twee verschillende sectorale afbakeningen, enerzijds de NACE-indeling die de economische activiteit vat volgens een uniforme classificatie van de Europese Unie en anderzijds de paritaire comités die voor het sociaal overleg gecreëerd zijn.

De vacatures vormen de tegenhanger van het aantal jobs in de zin dat het gaat om een arbeidsvraag die nog niet is ingevuld. Met onze cijfers en analyses gaan we na hoe het aantal ontvangen en openstaande vacatures evolueert. Op basis van het geschatte aantal vacatures en jobs kan ook een vacaturegraad berekend worden.