Ga verder naar de inhoud

Cijfers

Het Steunpunt Werk heeft een ruim aanbod aan cijfers over de arbeidsmarkt. Hieronder kan je onze cijfers filteren op onderzoeksthema en regio. Via het vrije zoekveld kan je gericht zoeken op indicator (bv. werkzaamheidsgraad, spanningsratio), kenmerk (bv. geslacht, nationaliteit) of leeftijd (bv. 55-64).

Snelle toegang tot onze dashboards:

Zoeken

Onderzoeksthema

Regio

A total of 34 items found. Showing 34 items on page 1 of 3.

Beroepenprojecties

2014 - 2030

Beroepenprojecties voor het Vlaams Gewest: aantal loontrekkenden en aanwervingsbehoefte naar beroep

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Zelfstandigen

1999 - 2023

Aandeel zelfstandigen in de bevolking naar geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Activiteitsgraad

1999 - 2023

Activiteitsgraad naar leeftijd en geslacht

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkzaamheid

1999 - 2023

Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, jongeren excl. studenten, recent afgestudeerden en VTE

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Werkloosheid

1999 - 2023

Werkloosheid naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit en langdurige werkloosheid

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

1999 - 2023

Aandeel deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, ondertewerkgestelden, kwalificatieniveau van de job

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Opleiding

1999 - 2023

Opleidingsdeelname, NEET-jongeren, ongekwalificeerde uitstroom, gekwalificeerde jongeren, hooggeschoolden

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Arbeidsreserve

1999 - 2023

Het aandeel ondertewerkgestelden, het aandeel werklozen, de niet-beroepsactievengraad, aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van zorgredene, het aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid en het aandeel personen in baanloze gezinnen

Meer lezen

Arbeidsmarktpositie (ILO)

1999 - 2023

Bevolking naar socio-economische positie volgens leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland en nationaliteit

Meer lezen

Arbeidsmarktmobiliteit

1992 - 2023

Jobanciënniteit, jobmobiliteit, arbeidsmarkttransities en uitstroom naar werk werkzoekenden

Meer lezen

Sectorprojecties

2014 - 2030

Evolutie van de aanwervingsbehoefte en vergrijzing per sector

Meer lezen

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd

2009 - 2023

Werkzaamheidsgraad personen met hinder door handicap, aandoening of ziekte naar leeftijd voor de gewesten en België

Meer lezen