Ga verder naar de inhoud

Over Steunpunt Werk

Als beleidsgericht onderzoekscentrum aan KU Leuven ondersteunen en oriënteren we met onderzoek, analyses, cijfers en advies mee het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid.

Wie zijn we?

Het team van het Steunpunt Werk telt elf medewerkers.

Prof. dr. Sarah Vansteenkiste is directeur van het Steunpunt Werk. Prof. dr. Luc Sels is de promotor.

Het Steunpunt Werk maakt als onderzoekscentrum deel uit van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

Wat doen we?

Het Steunpunt Werk (2021-2025) wordt door de Vlaamse overheid opgevat als een state-of-the-art data- en expertisecentrum voor de Vlaamse arbeidsmarkt, dat versterkt inzet op het ontwikkelen, koppelen, ontsluiten en (sneller) beschikbaar maken van arbeidsmarktdata.

Vijf kernopdrachten staan centraal:

 • het ontwikkelen, actualiseren en onderhouden van arbeidsmarktindicatoren, en dit zowel voor de aanbodzijde als de vraagzijde van de arbeidsmarkt
 • het ontwikkelen, actualiseren en onderhouden van arbeidsmarktprojecties (instroomprojecties, uitstroomprojecties, werkzaamheidsprojecties, competentieprognoses, sectorale projecties, …)
 • het uitbouwen van een kruispuntfunctie voor arbeidsmarktdata via structurele koppeling, integratie en analyse van Vlaamse datastromen en datastromen van andere beleidsniveaus en actoren
 • het uitvoeren van verdiepende analyses voor het beleid op basis van de beschikbare arbeidsmarktdata
 • het ondersteunen van de VDAB (in de uitbouw van de data-regie) en het departement Werk en Sociale Economie (inzake structurele monitoring van de arbeidsmarkt en levenslang leren, monitoring van de impact van corona op de arbeidsmarkt, …)

Het Steunpunt ontsluit haar kennis over haar onderzoeksthema's via een uitgebreid aanbod aan cijfers, eigen publicaties en het halfjaarlijks tijdschrift Over.Werk, dat een forum biedt aan arbeidsmarktonderzoekers uit België en Nederland.

In samenwerking met het Departement WSE organiseerde het Steunpunt al negen keer een Vlaams arbeidsmarktcongres. De recentste edities vonden plaats op 12 december 2022 en op 4 december 2023.

In opdracht van federale en regionale instellingen (Federaal Wetenschapsbeleid, FOD Sociale Zekerheid, FOD WASO, BISA, Departement EWI, Departement WSE, Fédération Wallonie Bruxelles en IWEPS) neemt het Steunpunt Werk samen met CeSo (KU Leuven) en Centre Metices (ULB) de wetenschappelijke ondersteuning op van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.

Historiek van het Steunpuntenprogramma

Het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werd in 2001 opgestart om wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan het beleid.

Om snel en proactief te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen heeft de Vlaamse overheid nood aan wetenschappelijke ondersteuning. Het Steunpuntenprogramma is een hervorming van het vroegere Programma Beleidsgericht Onderzoek, waarbij projectmatig werd gewerkt. Bij de steunpunten wordt de nadruk gelegd op structurele financiering voor een bepaalde programmaperiode.

In de periode 2001-2015 erkende en financierde de Vlaamse Regering drie generaties van steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek (2001-2006, 2007-2011 en 2012-2015) rond prioritaire beleidsthema’s, waaronder ook ‘werk’. In lijn met het steunpuntenbesluit van de Vlaamse Regering (2006) werden de steunpunten telkens op basis van een specifieke oproep voor vijf jaar ingevuld en uitgevoerd door consortia van onderzoeksgroepen en -instellingen. Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) stond in voor de cofinanciering, coördinatie, centrale ondersteuning en evaluatie van de steunpunten.

Na drie steunpuntengeneraties besloot de Vlaamse Regering op 3 juli 2015 om vanaf 2016 de aanpak van het programma te decentraliseren. De middelen voor het algemene steunpuntenprogramma van de Vlaamse overheid (over alle steunpunten heen) werden geschrapt, maar de regelgeving voor de oprichting en erkenning van individuele steunpunten bleef van kracht. De beleidsdomeinen werden zelf geresponsabiliseerd om steunpunten op te zetten en te financieren met werkwijze, vorm, inhoud en duur die aansluit bij de eigen noden. In dit kader is het Steunpunt Werk 2016-2020 en 2021-2025 via een specifieke beheersovereenkomst met het departement WSE erkend en gefinancierd.

Historiek van het Steunpunt Werk

De geschiedenis van het Steunpunt Werk start reeds in 1991. Het huidige Steunpunt Werk bouwt verder op de realisaties en projecten uit de eerdere Steunpuntperiodes:

 • 2016-2020 Steunpunt Werk
 • 2007-2015: Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE)
 • 1991-2006: Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV)

Als Steunpunt Werk hebben we een jarenlange traditie in arbeidsmarktmonitoring. We hebben verschillende doelstellingen door de jaren heen aangehouden:

 • ondersteuning bieden t.a.v. wetenschappers en beleidsmakers
 • het rijke statistische materiaal ontsluiten
 • een draaischijffunctie vervullen rond arbeidsmarktonderzoek
 • voorzien van wisselende thematische verdiepingen

Onze werking is daarbij complementair aan het VIONA-programma voor kortlopend beleidsrelevant onderzoek en aan de (samen)werking van het Departement WSE en de VDAB.

In 2015 werd beslist om het Steunpuntenprogramma te decentraliseren. Vanaf 2016 werd het Steunpunt vormgegeven als datatechnisch Steunpunt Werk; grote delen vanuit de vorige generatie steunpunten werden binnen de nieuwe vormgeving van het Steunpunt Werk doorgezet.

Na een positieve evaluatie in het voorjaar van 2020 hechtte de Vlaamse Regering eind 2020 haar goedkeuring aan het voorstel tot erkenning en financiering van een nieuw Steunpunt Werk voor de periode 2021-2025. Dit Steunpunt wordt opgevat als data- en expertisecentrum voor de Vlaamse arbeidsmarkt voor het thema Werk.