Ga verder naar de inhoud

Tussentijdse rapportering Trendindicatoren - Update 19-08-2022

Onze nieuwe tussentijdse update van de ‘Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt’ wijst op een vacaturemarkt die nog steeds in absolute hoogconjunctuur verkeert in combinatie met een aanhoudend dalende populatie werkzoekenden zonder werk op jaarbasis. Het vinden van arbeidskrachten blijft dan ook een erg grote uitdaging voor bedrijven door de nog steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Toch verzamelen zich ook steeds meer donkere wolken boven het verdere herstelpad van de Vlaamse arbeidsmarkt. De Europese, Belgische en Vlaamse economie kreunen onder de combinatie van het aanslepend conflict in Oekraïne, de blijvende problemen in de aanvoerketens, de heersende recordinflatie, de energiecrisis en de recessievrees. Deze factoren oefenen een negatieve druk uit, onder andere op het ondernemersvertrouwen dat al voor de vijfde maand op rij daalt in Vlaanderen. Ook het consumentenvertrouwen blijft op een laag pitje in Vlaanderen. We stellen ook een duidelijke kentering in de faillissementscijfers vast, met in juni 2022 het derde hoogste aantal geregistreerde faillissementen (612) sinds het begin van de meting in 2000. Verder zien we ook voor de tweede maand op rij een terugval in de uitzendactiviteiten. Een lichtpuntje is het aantal tijdelijke werklozen dat in dalende lijn blijft, al is het pre-COVID-19-niveau nog niet bereikt.

Bij deze tussentijdse update werd ons dashboard ‘Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt’ verder aangevuld met de recentste cijfers voor het aantal werkzoekenden zonder werk, uitstroom naar werk, vacatures en krapte. Hieronder kan je onze voornaamste vaststellingen terugvinden. Voor meer cijfers kan je steeds terecht op het dashboard binnen onze cijferrubriek.

Werkzaamheid en werkloosheid

Het aantal werkzoekenden zonder werk (wzw) zette in juni 2022 zijn bijna continu dalende trend sinds begin 2021 nog door. Maar na het nieuwe laagterecord in juni (168 650 wzw), registreerde VDAB een maand later opnieuw meer wzw (180 643; +7,1% op maandbasis), wat grotendeels te verklaren kan zijn door een deel schoolverlaters die afstuderen. Deze stijging zet zich geheel bij de wzw in bemiddeling door. Zo zijn er in vergelijking met juni 13 723 wzw in deze bemiddelingsstatus bijgekomen (+10,9%). Het aantal wzw in opleiding of voortraject (−7,8%) en de wzw die op lange termijn niet inzetbaar zijn (−0,4%) kennen wel een verdere afname op maandbasis. Het aantal wzw situeert zich bij alle bemiddelingsstatussen wel nog steeds onder het niveau van een jaar eerder (totaal aantal wzw: −7,1% op jaarbasis). Ten opzicht van juli 2019 blijven er echter wel beduidend meer langdurig niet beschikbare wzw aanwezig (+26,5%).

De daling op jaarbasis van het totaal aantal wzw zet zich niet in dezelfde mate door bij alle achtergrondkenmerken. Vooral de sterke afnames bij de min-25-jarigen (−19,4%) en personen die minder dan één jaar (−18,8%) of tussen één en twee jaar werkloos zijn (−18,0%) vallen op. Deze groepen kennen een sterker dan gemiddelde daling (−13,2%). Daartegenover merken we eerder beperkte afnames bij personen met een migratieachtergrond (−10,1%), 55-plussers (−9,0%), personen met een arbeidsbeperking (−8,7), en vooral personen die meer dan twee jaar werkloos zijn (−2,8%).

In juni stroomde gemiddeld 8,4% van de wzw uit naar werk, daarmee ligt de uitstroom naar werk beduidend lager dan in juni 2021 (10,0%) en juni 2020 en 2019 (beide 9,2%). De groepen die in de laatste twaalf maanden gemiddeld genomen een hogere uitstroom naar werk laten optekenen zijn de personen met een migratieachtergrond (+1,0 ppt op jaarbasis), personen die minder dan een jaar werkloos zijn (+0,9 ppt) en kortgeschoolden samen met de personen die langer dan twee jaar werkloos zijn (beide +0,7 ppt). Met een verschil op jaarbasis van −0,3 ppt hebben de hooggeschoolden als enige groep achteruitgang geboekt.

Vacatures & krapte

In juli werden 27 263 nieuwe vacatures gemeld aan de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, dat zijn er 999 (-3,5%) minder dan een jaar geleden. Het aantal ontvangen vacatures bereikt daarmee voor de eerste keer sinds februari 2021 een negatieve jaargroei. Ook in april en juni waren de groeipercentages heel wat minder hoog in vergelijking met voorgaande maanden, respectievelijk +12,9% en +3,4%. Het is echter nog te vroeg om nu al uitspraken te doen over een duidelijke trendbreuk, maar de periode van ongebreidelde vacaturegroei lijkt voorlopig wel zijn hoogtepunt voorbij te zijn. Desalniettemin verkeert de vacaturemarkt nog steeds in een duidelijke hoogconjunctuur. Zo groeit het aantal ontvangen vacatures nog steeds als we verder terugkijken in de tijd, zowel ten opzichte van juli 2020 (+58,8%) als juli 2019 (+12,0%). Bovendien is het sinds de meting in 2007 de tweede beste juli maand.

De sterkste groei van het aantal ontvangen vacatures stellen we vast bij de vacatures die geen ervaring vereisen (+49,8%) en kortgeschoolde jobs (+41,9%). Op sectoraal niveau zijn het dan weer de ‘zakelijke dienstverlening’ (+94,4%) en het ‘transport, logistiek en post’ (+52,9%) die bij de tien grootste sectoren eruit springen met de sterkste jaargroei. De sector van de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling daarentegen kent maar een relatief beperkte stijging op jaarbasis (+4,2%). In de eerste maanden van 2022 noteerde deze sector nog groeipercentages van rond de 50 procent.

Het aantal openstaande vacatures bereikte in de meest recent beschikbare maanden juni en juli 2022 wederom een absoluut recordniveau: in juni stonden er 87 130 vacatures open, een maand later 85 253. Ten opzichte van juli een jaar eerder zijn er 20 755 meer vacatures die openstaan (+32,2% jaargroei). De vacaturegroei blijft positief, maar tegelijkertijd vertraagt de groei op jaarbasis voor de zevende maand op rij. Tot slot, de spanningsratio (op basis van het voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden) daalt opnieuw, van 1,9 in mei naar 1,8 in juni en juli. Voor elke vacature die eind juli openstond, zijn er minder dan twee werkzoekenden zonder werk in bemiddeling. Voor bedrijven zijn er wederom minder kandidaten om de openstaande vacatures in te vullen.