Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Levenslang leren in tijden van de COVID-19-pandemie. Een grootschalige bevraging in het Vlaamse Gewest en de rol van socio-demografische variabelen

21 dec. 2021 — D. Verlet - A. Abdelhakim

Beschrijving

Meer dan ooit staat de samenleving voor uitdagingen wat betreft het levenslang (bij)leren. In het beleidsmatig kader omtrent levenslang leren krijgt het segmenteren van doelgroepen een centrale plaats, zoals de ’OECD Skills Strategy Flanders’. Idee is het beleid inzake levenslang leren meer doelgericht en op maat te maken, rekening houdend met het al dan niet deelnemen en de verscheidenheid aan motieven (of barrières). In deze bijdrage focussen we op de deelname aan initiatieven inzake levenslang leren in tijden van de COVID-19-pandemie. Om de maatschappelijke impact van deze pandemie in kaart te brengen, werkte Statistiek Vlaanderen een grootschalige bevraging in het Vlaamse Gewest uit. Het idee vloeide voort uit de nood aan kwaliteitsvolle en betrouwbare data. Voor onze bevraging gebruikten we een aselecte steekproef van 20 000 inwoners van het Vlaamse Gewest, een mixed mode aanpak (push to web in combinatie met een papieren versie) en een mobile friendly vormgegeven vragenlijst. Uiteindelijk leverde de aanpak een respons op van 50,2%, goed voor meer dan 10 000 deelnemers aan de survey. Centraal in deze bijdrage staat de verklarende of voorspellende waarde van sociodemografische achtergrondkenmerken om te duiden of iemand al dan niet in een traject van levenslang leren stapt. Hierbij maken we een onderscheid tussen initiatieven in de context van het werk, dan wel de vrije tijd. 18,7% nam tijdens de coronacrisis deel aan een initiatief voor het werk, terwijl 9,0% deelnam aan een initiatief in de vrijetijdssfeer. Kortom, 27,8% nam deel aan een of ander initiatief inzake levenslang leren. Uit de logistische regressiemodellen komt het belang van de klassieke socio-demografische kenmerken naar voor als het gaat over het voorspellen of iemand al dan niet deelneemt aan initiatieven. Vooral het opleidingsniveau en de leeftijd zijn hier doorslaggevend, al nuanceren we dit naargelang het gaat over initiatieven in de vrije tijd dan wel voor het werk.

Referentie

Verlet, D., & Abdelhakim, A. (2021). Levenslang leren in tijden van de COVID-19-pandemie. Een grootschalige bevraging in het Vlaamse Gewest en de rol van socio-demografische variabelen. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(2), 67-75.