Ga verder naar de inhoud

Sectoren

Een gedegen opvolging van de tewerkstellingsevoluties in de verschillende sectoren is van cruciaal belang voor de beleidsmakers, maar evengoed voor allerhande sectororganisaties. Onze collectie met sectorale tijdreeksen fungeert al enkele jaren als instrument ter ondersteuning van het Vlaamse sectorale arbeidsmarktbeleid, met specifieke aandacht voor de sectorconvenanten waarin onderlinge engagementen tussen de sectoren en de Vlaamse overheid vastgelegd worden. Deze tijdreeksen worden veelvuldig geraadpleegd door (sub)regionale sectorale sociale partners, sectorconsulenten, sectorfederaties en sectorfondsen, alsook door institutionele partners zoals het Departement WSE en VDAB.

NACE-sectoren en paritaire comités

We hanteren daarbij twee verschillende sectorale afbakeningen, die we beiden kunnen monitoren aan de hand van de administratieve bestanden van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het gaat enerzijds om de NACE-indeling die de economische activiteit vat volgens een uniforme classificatie van de Europese Unie. We vertrekken daarbij van het NACE 2-digitniveau en aggregeren vervolgens tot WSE-sectoren – een door het Steunpunt gecreëerde opdeling in 42 sectoren – of tot de vier typische hoofdsectoren, namelijk de primaire, de secundaire, de tertiaire en de quartaire sector.

Aan de hand van een trendindex kunnen we voor de hoofdsectoren de tewerkstellingsevolutie sinds 2008 opvolgen. We observeren daarbij een trendmatige daling van de tewerkstelling in de secundaire sector (bestaande uit de industrie en bouw), terwijl die in de tertiaire (commerciële diensten) en quartaire (publieke diensten) stelselmatig toeneemt.

Naast de tijdreeksen naar economische activiteit, hebben we reeksen ontwikkeld op basis van de paritaire comités. Deze volgen dezelfde structuur als de reeksen van de NACE-sectoren, met daarbij opsplitsingen naar geslacht, leeftijd, arbeidsregime (voltijds, deeltijds, speciaal) en statuut (arbeider, bediende, ambtenaar). Subcomités nemen we apart op indien ze voldoende groot zijn. Een aantal zeer kleine (sub)comités worden gebundeld met gelijkaardige comités. Daarnaast worden alle comités geclusterd in sectorgroepen van verwante paritaire comités.

Andere producten met sectorale cijfers en analyses

De tewerkstellingsreeksen op het niveau van de NACE-sectoren dan wel paritaire comités worden steeds op het niveau van de gewesten (of België) weergegeven. Binnen de Vlaamse Arbeidsrekening bieden we ook sectorale tewerkstellingsstatistieken aan op lagere geografische niveaus (tot de gemeenten), maar dan enkel op het niveau van de WSE- of hoofdsectoren (geen NACE2-sectoren of paritaire comités). Verder zijn er uiteraard sectorale tewerkstellingsstatistieken te vinden in de sectorprojecties en in het dashboard trendindicatoren (en het daaraan verbonden kwartaalbericht).

Op basis van onze sectorcijfers maakten we ook vele inhoudelijke analyses die in de vorm van rapporten of artikels verschenen zijn op onze website. Denk maar aan de Terugblik op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ontwikkelingen sinds de jaren tachtig of de Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 die respectievelijk terug en vooruit in de tijd kijken. Daarnaast kunnen we, door het aandeel 55-plussers in de sectoren te analyseren, ook vergrijzingstrends in kaart brengen. Met onze sectorprojecties worden deze naar de toekomst doorgetrokken. Een analyse hiervan lieten we optekenen in het Over.Werk-artikel In welke sectoren speelt vergrijzing het sterkst? Een blik op heden en toekomst en zal dit jaar een update krijgen.

Raadplegen sectorale tijdreeksen

Momenteel zijn de sectorale tewerkstellingsreeksen beschikbaar in de vorm van Excel-tabellen. In de toekomst zal er in het kader van de modernisering van ons cijferaanbod gewerkt worden aan een nieuwe visualisatie in Tableau, met de betrachting om al de sectorale cijfers op een nog meer transparante en gebruiksvriendelijke wijze aan te bieden binnen onze website.

Andere interessante thema's

Sectorprojecties

Hoe evolueren de aanwervingsbehoefte en vergrijzing in de sectoren in de toekomst?

Meer lezen

Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Hoe voorzien we in de lokale arbeidsmarktmonitoring?

Meer lezen