Ga verder naar de inhoud

Sectorprojecties

Met het sectorprojectiemodel trachten we zicht te krijgen op de toekomstige aanwervingsbehoefte en vergrijzing in een sector. We vertrekken daarbij van historische sectorale tewerkstellingsreeksen (2014-2021) en 'projecteren' deze naar de toekomst (2022-2030). Deze analyses ondersteunen sectoren bij het uitstippelen van een anticiperend beleid waarbij bijvoorbeeld aandacht kan gaan naar een versterking van het retentiebeleid of een uitbreiding van het opleidingsaanbod in functie van de vastgestelde aanwervingsbehoeften. Aan de hand van benchmarks kan een sector ook inschatten hoe ze zich verhoudt ten opzichte van de globale Vlaamse arbeidsmarkt en andere sectoren of sectorgroepen.

Aanwervingsbehoefte en vergrijzing

Het model bestaat uit twee componenten. De eerste component behandelt de aanwervingsbehoefte, dewelke bestaat uit de ‘vraag’ die ontstaat doordat enerzijds werknemers de sector uitstromen en een vervangingsbehoefte creëren (de vervangingsvraag) en anderzijds doordat er een groei kan zijn in het aantal werknemers in de sector (de uitbreidingsvraag). Hier worden twee mogelijke scenario's met betrekking tot de sectorale tewerkstellingsgroei ingebracht. De tweede component van het model focust op de vergrijzing van een sector. Daarbij kijken we naar de evolutie van het percentage 55-plussers in een sector en naar de uitstroom van werknemers in deze leeftijdsgroep. Daarbij houden we rekening met het veranderende eindeloopbaanbeleid.

In het themanummer voor Over.Werk van juni 2022 met betrekking tot krapte op de arbeidsmarkt, brengen we een bijdrage met meer duiding over ons sectorprojectiemodel en een analyse van de eruit voortvloeiende resultaten. Het werd daarin duidelijk dat quasi alle besproken sectoren zich aan een stijgend aantal vacatures kunnen verwachten. Zeker in de zakelijke en maatschappelijke dienstverlening en de sector van de dienstenchequewerknemers projecteren we hoge aantallen. Relatief gezien, afgezet tegen de sectorale tewerkstelling, is horeca en toerisme evenwel de sector met de hoogste aanwervingsbehoefte.

Interactieve toepassing

Voor het raadplegen van de gegevens hebben we ook een interactieve toepassing (in Excel) ontwikkeld. Daarin kan een bepaalde sector worden geselecteerd, waarna alle resultaten voor die sector worden weergegeven. We hanteren daarbij twee verschillende sectorale afbakeningen. De analyses gebeuren ofwel op het niveau van een economische sector (op NACE 2-digitniveau), ofwel op het niveau van een paritair comité. Momenteel bieden we evenwel enkel projecties voor de NACE-sectoren aan. Bij de volgende update (begin 2024) zullen er ook weer projecties voor paritaire comités beschikbaar zijn.

Bouwsteen voor competentieprognoses

De sectorprojecties zullen ook dienen als input in het competentieprognosemodel dat nog volop in ontwikkeling is. Daar zullen ze zorgen voor het in kaart brengen van de vraagzijde van de arbeidsmarkt, dewelke geconfronteerd wordt met cijfers die de aanbodzijde inschatten, om zo potentiële mismatches op sectorniveau te kunnen signaleren. In een latere fase zullen er mismatches op het niveau van beroepen en competenties uit het model vloeien.

Andere interessante thema's

Geïntegreerd arbeidsmarktprojectiemodel

Hoe evolueren de vraag en het aanbod van arbeidskrachten in de toekomst? Welke mismatches kunnen er in de toekomst zijn op de arbeidsmarkt?

Meer lezen

Sectoren

Wat is de tewerkstelling in de verschillende sectoren?

Meer lezen

Schoolverlatersprojecties

Hoe evolueert de instroom van schoolverlaters op de arbeidsmarkt in de toekomst?

Meer lezen