Ga verder naar de inhoud
Over.Werk

De aanwervingsbehoefte in de Vlaamse sectoren richting 2030

28 jun. 2022 — Boie Neefs - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

De krapte op onze arbeidsmarkt is alomtegenwoordig. Maar in welke sectoren kunnen we de komende jaren de meeste vacatures verwachten? Met ons sectorprojectiemodel trachten we hier een antwoord op te bieden door een inschatting te maken van de gemiddelde jaarlijkse aanwervingsbehoeftes in de verschillende sectoren richting 2030. Dit voorjaar rondden we met het Steunpunt Werk een grondige update van het model af. Door een aantal methodologische wijzigingen en het inbrengen van een nieuwe databron, kunnen we nu vollediger dan voorheen de totale aanwervingsbehoefte van een sector in kaart brengen. In die zin slagen we er steeds beter in om onze geschatte vraag naar arbeid te laten aansluiten bij het totaal aantal vacatures dat daadwerkelijk geobserveerd wordt in een sector. In het verleden focusten we ons eerst nog op de vergrijzing en de aanwervingsbehoeften die ontstaan door uitstromende 55-plussers die dienen vervangen te worden (zie Neefs, Herremans, & Sels, 2012; Neefs, 2017). Later koppelden we aan de uitstroom van 55-plussers ook sectorale tewerkstellingsprognoses om een inschatting te krijgen van de vraag naar arbeid in de verschillende sectoren (Neefs, Vanderbiesen, & Vansteenkiste, 2017). In deze bijdrage voegen we daar expliciet de uitstroom van werknemers onder de 55 jaar als extra component aan toe. Deze uitstroom onder de 55 jaar kan verschillende gronden hebben; denk maar aan uitstroom richting werkloosheid of inactiviteit, migratie, sterfte, maar ook aan jobmobiliteit of de overgang naar het zelfstandigenstatuut. Het blijkt dat deze component instaat voor het leeuwendeel van de vraag naar arbeid, en dit voor alle sectoren. In deze bijdrage tonen we, na een bespreking van de concepten en de methodologie achter het model, eerst de resultaten voor Vlaanderen als een geheel. Daarna gaan we over naar sectorale analyses. Het is daarbij duidelijk dat quasi alle besproken sectoren zich aan een stijgend aantal vacatures kunnen verwachten. Zeker in de zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening en de sector van de dienstenchequewerknemers projecteren we hoge aantallen. Relatief gezien, afgezet tegen de sectorale tewerkstelling, is horeca en toerisme evenwel de sector met de hoogste aanwervingsbehoefte.

Referentie

Neefs, B., & Vansteenkiste, S. (2022). De aanwervingsbehoefte in de Vlaamse sectoren richting 2030. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 29-40.