Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Van straf naar kans: doorstroomtrajecten binnen de sociale economie

28 jun. 2022 — M. Wouters - D. Van Herreweghe - N. Havermans

Beschrijving

HIVA-KU Leuven voerde een procesevaluatie uit van de doorstroomtrajecten in de sociale economie. Aan de hand van een intensieve begeleiding tracht ESF Vlaanderen werknemers uit de Lokale Diensteneconomie en het Collectief Maatwerk te begeleiden bij de overstap naar een tewerkstelling buiten de sociale economie. Op deze manier kunnen werknemers die klaar zijn om de stap te zetten, dit op een veilige(re) manier doen, en maakt men daarnaast binnen de sociale economie plaats vrij voor de meest kwetsbare profielen. Het doorstroomproject kan zo op indirecte wijze bijdragen aan het wegwerken van de krapte op de arbeidsmarkt. Er wordt immers vaak gekeken naar de groep van personen met een arbeidshandicap of -beperking als een potentiële bron van ‘nieuwe’ werkkrachten. Dankzij de doorstroomtrajecten ontstaat er een betere verdeling van arbeidskrachten over de verschillende types tewerkstelling (regulier circuit of sociale economie, met of zonder ondersteuning, …) en wordt de pool aan beschikbare werknemers voor het reguliere circuit vergroot.

Aan de hand van een ‘mixed methods’-aanpak (desk research van beleidsdocumenten, analyses van administratieve data, focusgroepen met professionals die bij het project betrokken zijn, en diepte-interviews met deelnemers) evalueren we de wijze waarop de doorstroomtrajecten in de praktijk vorm krijgen. We hebben daarbij oog voor zowel kritische succesfactoren als eventuele knelpunten. De praktijk werd naast de voorschriften uit de beleidsdocumenten gelegd. Op basis van deze vergelijking komen we tot zes aanbevelingen, die toespitsen op drempels rond de doorstroomgedachte, de toeleiding, de voorziene (financiële) ondersteuning, de zoektocht naar stageplaatsen, en de nagestreefde doelstellingen.

Referentie

Wouters, M., Van Herreweghe, D., & Havermans, N. (2022). Van straf naar kans: doorstroomtrajecten binnen de sociale economie. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 122-128.