Ga verder naar de inhoud
Methodologie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en herkomst. Nulmeting 2012

08 jul. 2015 — W. Vanderbiesen - W. Herremans

Beschrijving

Met het Loopbaan- en diversiteitsbeleid wil de Vlaamse overheid bijdragen tot een meer evenredige participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Eén van de prioritaire kansengroepen die hierin, omwille van hun lagere werkzaamheid en hogere werkloosheid, bijzondere aandacht krijgt zijn personen van buitenlandse herkomst. Tot voor kort was deze kansengroep echter onderbelicht in de Vlaamse arbeidsmarktmonitoring, vooral door het gebrek aan geschikte administratieve databronnen om hen in kaart te brengen of het ontbreken van een eenduidige definitie en afbakening van de doelgroep.

Sinds de integratie van administratieve gegevens over de herkomst van de bevolking in het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (AM&SB) bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) is het probleem van de databeschikbaarheid echter van de baan. Daarenboven werd over verschillende beleidsdomeinen heen, in samenwerking tussen het Steunpunt WSE, het Departement WSE en de Studiedienst Vlaamse Regering, en in afstemming met federale en lokale overheidsinstellingen, een uniforme conceptafbakening overeengekomen om de doelgroep van personen met een buitenlandse herkomst te identificeren. Dit conform het SERV-advies ‘Monitoring van personen van allochtone afkomst op basis van administratieve databestanden’ en de doelgroepomschrijving zoals vastgelegd in het Vlaams Integratiedecreet van 2013 en geoperationaliseerd in het kader van het horizontaal integratiebeleid.

Deze recente evoluties leidden reeds tot een aantal publicaties om de positie van personen met buitenlandse herkomst in de samenleving en op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. We denken hierbij aan de ‘Herkomstmonitor 2015’ van het Departement WSE en de ‘Lokale Inbugerings- en Integratiemonitor’ van de Studiedienst Vlaamse Regering.

Aansluitend hierbij kunnen we nu ook de beroepsbevolking in de Vlaamse arbeidsrekening verrijken met nationaliteits- en herkomstgegevens aan de hand van de informatie uit het Datawarehouse AM&SB. In dit rapport beschrijven we de werkwijze die we hiervoor hanteren. We gaan daarbij uit van de bestaande arbeidsrekeningtelling van de bevolking naar socio-economische positie (werkend, nwwz, niet-beroepsactief) volgens geslacht, leeftijds-klasse (20-24 jaar, 25-49 jaar, 50-64 jaar) en woonplaats, die we verder zullen verdelen naar nationaliteits- en herkomstgroep (Belg, andere landen uit de EU-15, andere landen uit de EU-27 en niet-EU landen). Tevens laat een dergelijke verdeling toe dat we de activiteits-, werkzaamheids- en werkloosheidsgraden kunnen berekenen voor de bevolking uit deze groepen, tot op gemeentelijk niveau.

In dit methodologisch rapport beschrijven we de gehanteerde begrippen en definities, het integratieproces en de methodologie voor de verdere verdeling van de bevolking per socio-economische positie naar nationaliteit en herkomst voor het jaar 2012 (nulmeting). Tevens zullen we stilstaan bij de vergelijking van de methodologie en resultaten in de Vlaamse arbeidsrekening enerzijds en in de Herkomstmonitor van het Departement WSE anderzijds.

Referentie

Vanderbiesen, W., & Herremans, W. (2015). Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en herkomst. Nulmeting 2012 (methodologisch rapport). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie