Ga verder naar de inhoud
Methodologie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en migratieachtergrond. Updates 2015-2016

28 aug. 2018 — W. Vanderbiesen - K. Pasgang

Beschrijving

Met een beleid waarin de ‘Focus op talent’ centraal staat wil de Vlaamse overheid streven naar een maximale inzet van alle talenten op de arbeidsmarkt. Zo ook deze van personen met een migratieachtergrond. Tot voor enkele jaren was deze groep echter onderbelicht in de Vlaamse arbeidsmarktmonitoring, vooral door het gebrek aan geschikte administratieve databronnen om hen in kaart te brengen of het ontbreken van een eenduidige definitie en afbakening van de doelgroep.

Sinds de integratie van administratieve gegevens over de migratieachtergrond van de bevolking in het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (AM&SB) bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) in 2012 is het probleem van de databeschikbaarheid echter van de baan. Daarenboven werd over verschillende beleidsdomeinen heen, in samenwerking tussen het Steunpunt Werk, het Departement WSE en de Studiedienst Vlaamse Regering, en in afstemming met federale en lokale overheidsinstellingen, een uniforme conceptafbakening overeengekomen om de doelgroep van personen met een migratieachtergrond te identificeren. Dit conform het SERV-advies ‘Monitoring van personen van allochtone afkomst op basis van administratieve databestanden’ en de doelgroepomschrijving zoals vastgelegd in het Vlaams Integratiedecreet van 2013 en geoperationaliseerd in het kader van het horizontaal integratiebeleid.

Ook kunnen we de beroepsbevolking in de Vlaamse arbeidsrekening verrijken met gegevens naar nationaliteit en migratieachtergrond aan de hand van de informatie uit het Datawarehouse AM&SB. In dit rapport beschrijven we de werkwijze die we hiervoor hanteren en die aansluit bij de methodologie van de nulmeting voor het referentiejaar 2012 (zie Vanderbiesen & Herremans, 2015). We gaan daarbij uit van de bestaande arbeidsrekeningtelling van de bevolking naar socio-economische positie (werkend, nwwz, niet-beroepsactief) volgens geslacht, leeftijdsklasse (15-19 jaar, 20-24 jaar, 25-49 jaar, 50-64 jaar) en woonplaats, die we verder zullen verdelen naar nationaliteit en migratieachtergrond (uit België, de buurlanden, andere landen uit West-EU-15, andere landen uit Zuid-EU-15, andere landen uit EU-28 en niet-EU-landen). Tevens laat een dergelijke verdeling toe dat we de activiteits-, werkzaamheids- en werkloosheidsgraden kunnen berekenen voor de bevolking uit deze groepen, tot op gemeentelijk niveau.

In dit methodologisch rapport beschrijven we de gehanteerde begrippen en definities, het integratieproces en de methodologie voor de verdere verdeling van de bevolking per socio-economische positie naar nationaliteit en migratieachtergrond. Het betreft hierbij een update voor de jaren 2015 en 2016.

Referentie

Vanderbiesen, W., & Pasgang, K. (2018). Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en migratieachtergrond. Updates 2015-2016 (Methodologisch rapport). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en herkomst. Nulmeting 2012

08 jul. 2015 — W. Vanderbiesen, W. Herremans
Methodologie
Meer lezen