Ga verder naar de inhoud

Niet-beroepsactief

Het is de ambitie van de Vlaamse Regering (Jambon I) om de werkzaamheidsgraad, het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, verder op te krikken richting 80% en zo aansluiting te vinden bij de Europese toplanden. Zoals onze analyses over de werkenden aantonen, vraagt de realisatie van deze doelstelling om een nieuwe groeispurt, na een periode van werkzaamheidsafname door COVID-19. Om de 80%- doelstelling te bereiken, zal het activeren van de werkloze bevolking niet volstaan, maar is het een must om ook de niet-beroepsactieven – personen die niet werkend of werkloos zijn – (opnieuw) aansluiting te doen vinden bij de arbeidsmarkt. Vanuit het Steunpunt Werk vinden we het belangrijk om de doelstelling van meer mensen aan het werk te flankeren vanuit een positieve, inclusieve benadering van werk, waarin elk talent meetelt.

Arbeidsreserve

Naast cijfers over de niet-beroepsactieven brengen we met het Steunpunt Werk ook uitgebreide analyses over het arbeidspotentieel binnen deze groep. Informatie hierover kan je terugvinden op de themapagina rond arbeidsreserve bij de niet-beroepsactieven. We nemen een bespreking van een aantal van de groepen van deze arbeidsreserve ook op in het jaarlijkse Trendrapport kwetsbare groepen, dat we in samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie uitbrengen.

Bronnen en cijferreeksen

We monitoren de niet-beroepsactieven op basis van drie verschillende bronnen. Twee daarvan gebruiken we ook voor het bepalen van de arbeidsreserve:

  • De niet-beroepsactieven zijn in de eerste plaats terug te vinden in de Vlaamse Arbeidsrekening. In de tabellen rond socio-economische positie van de bevolking bakenen we ze af als het verschil tussen de totale bevolking en de beroepsbevolking. Je kan hier het aantal en aandeel van de niet-beroepsactieven raadplegen naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en migratieachtergrond, tot op gemeenteniveau.
  • Verder brengen we de niet-beroepsactieven ook in beeld op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), een representatieve steekproef bij de leden van de privé-huishoudens van 15 jaar en ouder, woonachtig in België. Deze bron hanteren we ook voor het afbakenen van de verschillende groepen van arbeidsreserve binnen de niet-beroepsactieven. Meer cijfers vind je onder andere terug in de cijferreeksen van de bevolking naar arbeidsmarktpositie, de activiteitsgraad en arbeidsreserve in Europees perspectief (Vlaanderen binnen Europa) en de arbeidsreserve.
  • Tot slot monitoren we de niet-beroepsactieven en de arbeidsreserve ook via de administratieve gegevens van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Een uitgebreide analyse van de arbeidsreserve op basis van deze databron kan je terugvinden in het artikel ‘Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data’.

Arbeidsmarktmobiliteit

We nemen niet enkel de statische monitoring van niet-beroepsactieven op in termen van aantallen en aandelen, maar capteren en analyseren ook hun bewegingen tussen arbeidsmarktposities. Het doel is immers om voldoende mensen te doen instromen in werk vanuit een werkloze of niet-beroepsactieve positie, en om de uitstroom uit werk zo veel mogelijk te beperken. Meer duiding hierrond vind je op de themapagina arbeidsmarktmobiliteit en in de bijhorende cijferreeks.

Andere interessante thema's

Werkend

Wie zijn de werkenden in de bevolking? Hoe evolueert hun aandeel?

Meer lezen

Werkloos

Wie zijn de werklozen in de bevolking? Hoe evolueert hun aandeel?

Meer lezen