Ga verder naar de inhoud

Mobiliteit tussen arbeidsmarktstatuten

De arbeidsmarkt is geen statisch gegeven maar wordt gekenmerkt door voortdurende beweging. Een belangrijk onderdeel van deze dynamiek zijn de bewegingen tussen de verschillende arbeidsmarktposities werkend, werkloos en niet-beroepsactief. Een van de centrale doelstellingen van de Vlaamse Regering is om 80% van de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd aan het werk te krijgen. Om deze doelstelling te realiseren, komt het er op aan om de bestaande arbeidsreserve aan te spreken, en zo voldoende mensen te doen instromen in werk vanuit een werkloze of niet-beroepsactieve positie, en ook om de uitstroom uit werk zo veel mogelijk te beperken. Een belangrijk onderzoeksthema van ons Steunpunt Werk is daarom het in beeld brengen en analyseren van de bewegingen tussen arbeidsmarktposities. Hierbij maken we momenteel gebruik van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). In de nabije toekomst zullen we ook het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid hiervoor aanwenden.

Mobiliteit tussen arbeidsmarktposities in kaart via enquêtegegevens

Op basis van de EAK kunnen we de transities tussen werk, werkloosheid en niet-beroepsactiviteit vanaf 2017 in kaart brengen. De transities tussen de verschillende arbeidsmarktposities laten ons ook toe om de instroom in werk en de uitstroom uit werk te berekenen. Al deze bewegingen kunnen we verder ook apart becijferen voor subgroepen naar leeftijd, geslacht, onderwijsniveau en geboorteland.

In 2023 stroomde 37,1% van de werklozen en 12,2% van de niet-beroepsactieven in Vlaanderen door naar een werkende positie. Bij de uitstroom uit werk kwam 1,1% van de werkenden terecht in een werkloze positie en werd 3,2% van de werkenden niet-beroepsactief. Deze instroom- en uitstroompercentages zijn, samen met de overige arbeidsmarkttransities en het trendniveau van de instroom in werk en uitstroom uit werk, raadpleegbaar in het dashboard ‘Arbeidsmarktmobiliteit’.

In het Over.Werk-artikel en de gelijknamige Werk.Focus De invloed van COVID-19 op de arbeidsmarkttransities. Kwetsbare profielen onder druk gaan we dieper in op de arbeidsmarkttransities tussen werk, werkloosheid en niet-beroepsactiviteit. Voor deze analyses maakten we gebruik van de toen recentste gegevens, de transities van 2019 naar 2020. Aangezien 2020 een specifiek jaar was op de arbeidsmarkt vanwege de COVID-19-pandemie, namen we ter vergelijking ook telkens de transities van het jaar voordien op. Verder zoomden we in op de uitstroom uit- en de instroom in werk. Voor beide transities bespraken we de evolutie in de voorbije jaren op basis van een trendniveau en berekenden we de resultaten voor enkele subgroepen ingedeeld volgens socio-demografische kenmerken.

Mobiliteit tussen arbeidsmarktposities op basis van administratieve gegevens

In de nabije toekomst zullen we ook een kijk bieden op de bewegingen tussen arbeidsmarktposities op basis van administratieve gegevens, afkomstig van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Deze administratieve gegevens zullen ons toelaten onze blik scherper te stellen door in te zoomen op de verschillende uitkeringsstelsels waarin werklozen en niet-beroepsactieven zich kunnen bevinden, zoals het leefloon, invaliditeit of SWT. Ook situaties waarbij meerdere relevante statuten met elkaar worden gecombineerd (bijvoorbeeld een werknemer in invaliditeit) zullen vervat zitten in deze analyses.

Op dit moment maken we enkel gebruik van administratieve gegevens afkomstig van de VDAB, met name voor de berekening van het percentage werkzoekenden zonder werk dat uitstroomt naar werk (de indicator 'Uitstroom werkzoekenden zonder werk').