Ga verder naar de inhoud
Methodologie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en migratieachtergrond. Updates 2017-2018

30 sep. 2020 — Ruben De Smet

Beschrijving

Het Vlaamse arbeidsmarktbeleid heeft de ambitie om meer mensen aan het werk te krijgen en zo de algemene werkzaamheidsgraad te verhogen. Om aansluiting te vinden bij de Europese top is het belangrijk om elk talent in Vlaanderen te benutten, ook personen uit kwetsbare groepen die doorgaans een lagere werkzaamheidsgraad kennen. Zo ook deze van personen van buitenlandse migratieachtergrond.

Sinds de integratie van administratieve gegevens over de migratieachtergrond van de bevolking in het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (AM&SB) bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) in 2012 kunnen we de beroepsbevolking in de Vlaamse arbeidsrekening verrijken met nationaliteits- en migratieachtergrondgegevens aan de hand van de informatie uit het Datawarehouse AM&SB. In dit rapport beschrijven we de werkwijze die we hiervoor hanteren en die aansluit bij de methodologie van de nulmeting voor het referentiejaar 2012 (zie Vanderbiesen & Herremans, 2015). We gaan daarbij uit van de bestaande arbeidsrekeningtelling van de bevolking naar socio-economische positie (werkend, nwwz, niet-beroepsactief) volgens geslacht, leeftijdsklasse (15-19 jaar, 20-24 jaar, 25-49 jaar, 50-64 jaar) en woonplaats, die we verder zullen verdelen naar nationaliteits- en migratieachtergrondgroep (uit België, de buurlanden, andere landen uit West-EU-15, andere landen uit Zuid-EU-15, andere landen uit EU-28 en niet-EU-landen). Tevens laat een dergelijke verdeling toe dat we de activiteits-, werkzaamheids- en werkloosheidsgraden kunnen berekenen voor de bevolking uit deze groepen, tot op gemeentelijk niveau.

Een belangrijk criterium dat we hierbij hanteren is dat de uitbreiding met de nationaliteits- en migratie-achtergrondgegevens volledig afgestemd moet zijn op de bestaande tellingen in de Vlaamse arbeidsrekening (cf. interne consistentie). Dit betekent dat de optelsom van de verschillende nationaliteits- of migratie-achtergrondgroepen per gemeente, leeftijdsgroep en geslacht gelijk moet zijn aan de totale bevolking per socio-economische positie. Om dit te vrijwaren maken we gebruik van verdeelsleutels of conversiecoëfficiënten waarmee we de eerder gepubliceerde cijfers over de bevolking naar socio-economische positie verder kunnen opdelen naar nationaliteit en migratieachtergrond.

In dit methodologisch rapport beschrijven we de gehanteerde begrippen en definities, het integratieproces en de methodologie voor de verdere verdeling van de bevolking per socio-economische positie naar nationaliteit en migratieachtergrond. Het betreft hierbij een update van de indicatoren voor de referentiejaren 2017 en 2018.

Referentie

De Smet, R. (2020). Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de beroepsbevolking naar nationaliteit en migratieachtergrond. Updates 2017-2018 (Methodologisch rapport). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties