Ga verder naar de inhoud

Vlaanderen Binnen Europa - EAK/LFS

Voor heel wat arbeidsmarktindicatoren is het mogelijk om de cijfers voor Vlaanderen regionaal en Europees te vergelijken. Met het Steunpunt Werk hebben we in samenwerking met de IT-dienst van het Departement Werk en Sociale Economie een dashboard 'Vlaanderen binnen Europa' ontwikkeld dat deze vergelijking visueel en interactief voorstelt. Als brondata voor onze berekeningen van arbeidsmarktindicatoren gebruiken we de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) en de Europese Labour Force Survey (LFS). Beide bronnen zijn ook onze vertrekbasis voor heel wat bijkomende monitoring en inhoudelijke analyses van de arbeidsmarkt en voor de opvolging en evaluatie van het arbeidsmarktbeleid.

Het interactieve dashboard 'Vlaanderen binnen Europa'

In het dashboard Vlaanderen binnen Europa stellen we uiteenlopende arbeidsmarktindicatoren voor die we bundelen rond zes thema's:

  • Activiteitsgraad: de activiteitsgraad naar leeftijd en geslacht
  • Werkzaamheid: de werkzaamheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit, de werkzaamheidsgraad exclusief studenten, de werkzaamheidsgraad van recent afgestudeerden en de werkzaamheidsgraad in VTE (voltijdse equivalenten)
  • Werkloosheid: de werkloosheidsgraad naar leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland, nationaliteit en langdurige werkloosheid
  • Jobkenmerken: de aandelen deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, het gebruik van flexibele arbeidsvormen en het kwalificatieniveau van de job
  • Opleiding: de algemene opleidingsdeelname (zowel van de bevolking als van de werkenden) en de aandelen NEET-jongeren, vroegtijdige schoolverlaters (ongekwalificeerde uitstroom), gekwalificeerde jongeren en hooggeschoolden
  • Arbeidsreserve: de aandelen ondertewerkgestelden en werklozen, de niet-beroepsactievengraad, het aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken enerzijds omwille van zorgredenen en anderzijds omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid en het aandeel personen in baanloze gezinnen.

In het dashboard zijn er verschillende manieren om de resultaten te visualiseren. Bovendien is het binnen elke cijferpagina mogelijk om vlot over te schakelen naar een andere thematiek of indicator.

Waarvoor staan de EAK en LFS?

De EAK is een driemaandelijkse sociaal-economische steekproefenquête bij Belgische privéhuishoudens. De uitvoering van deze bevraging gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium). De voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen, namelijk werkenden, werklozen en niet-beroepsactieve personen, en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. De EAK verschaft zowel arbeidsmarkt- als onderwijsindicatoren voor België en de gewesten. We sluiten bij deze opdelingen waar mogelijk aan bij internationaal gehanteerde definities. Waar deze niet voorhanden zijn, gebruiken we onze jarenlange expertise op het vlak van deze databron en de arbeidsmarkt om tot eigen indelingen te komen. Deze enquête brengt heel wat unieke informatie samen, waardoor het een bron bij uitstek is voor uitgebreide monitoring en inhoudelijke analyses van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Sinds 1983 wordt de Belgische EAK uitgevoerd. Overheen de tijd heeft de EAK grote en kleine wijzigingen en methodologische hervormingen doorgemaakt. Er zijn drie grote breuken in de methodologie, namelijk in 1999, 2017 en de meest recente in 2021. Bij de interpretatie van langere tijdreeksen, is het belangrijk om rekening te houden met deze breuken.

Wanneer we Vlaanderen in Europees perspectief plaatsen, maken we gebruik van de Labour Force Survey (LFS), de door Eurostat gecoördineerde bevraging in de lidstaten van de Europese Unie, waarvan de EAK de Belgische variant is. De Europese vergelijkbaarheid wordt gegarandeerd door het gebruik van internationaal vergelijkbare concepten, zoals de definities over werkgelegenheid en werkloosheid van het Internationaal Arbeidsbureau.

Methodologie

Meer tekst en uitleg bij de indicatoren van 'Vlaanderen binnen Europa' en bij de berekening van deze cijfers, kan je terugvinden in het volgend methodologisch rapport. Dit rapport kreeg een update in september 2023.

EAK en LFS, twee belangrijke databronnen voor het Steunpunt Werk

De EAK en LFS zijn de databronnen die we hanteren voor onze berekeningen van indicatoren in het dashboard Vlaanderen binnen Europa. Deze databronnen vormen daarnaast ook de basis van andere analyses en bijkomende monitoring die we vooropstellen: